Ji̍t-goa̍t-thâm

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Ji̍t-goa̍t-thâm thâm-kîⁿ (2007)
Ji̍t-goa̍t-thâm thâm-kîⁿ (2005)

日月潭 (Ji̍t-goa̍t-thâm) (日月潭,Thao (): Zintun) ()台灣 (Tâi-oân) (siāng) (tōa) (ê) (ô͘) ()南投縣 (Lâm-tâu-koān)魚池鄉 (Hî-tî-hiong)水沙連 (Chúi-soa-liân) (水沙連) 地帶 (tē-tài)中心 (tiong-sim)位置 (ūi-tì)。日月潭是臺灣 (Tâi-oân)中部 (tiong-pō͘)主要 (chú-iàu)的1 (ê)觀光 (koan-kong) (tiám)

地理 (Tē-lí)[edit]

東經 (Tang-keng)120 (tō͘)55 (hun)北緯 (pak-hūi)23度52分。面積 (Bīn-chek): 5.4 km²

日月潭東方 (tang-hong)中央山脈 (Tiong-iong-soaⁿ-me̍h)西方 (se-hong)平原 (pêng-goân)北方 (Pak-hong) (chiap)埔里鎮 (Po͘-lí-tìn)東北 (tang-pak)仁愛鄉 (Jîn-ài-hiong)東南 (tang-lâm)信義鄉 (Sìn-gī-hiong)西南 (sai-lâm)水里鄉 (Chúi-lí-hiong)西北 (sai-pak)國姓鄉 (Kok-sèng-hiong)

地理 (siōng),日月潭屬於 (sio̍k-î)水沙連盆地群 (Phûn-tē-kûn)其中 (kî-tiong)1个盆地 (phûn-tē) (Hām)附近 (hū-kīn)頭社 (Thâu-siā)魚池 (Hî-tî)埔里 (Po͘-lí) (sio)siâng,古早 (kó͘-chá) (lóng)是湖。日月潭佇 (khah) (koân)所在 (só͘-chāi),較 ()粒積 (lia̍p-chek) (soa)thô͘,雨水 (hō͘-chúi) () (ū) (kàu) (gia̍h)致使 (tì-sú)焦去 (ta--khì)

現代 (Hiān-tāi)的日月潭水面 (chúi-bīn)上權有750 m, ()往過 (éng-kòe)727 m (ke) (khah)權。

(Thâm) (tiong)有1个小島 (sió-tó) (kiò) (chò)Lalu ()

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

1900 nî chó-iū hip--ê

日月潭本成 (pún-chiâⁿ)原住民 (goân-chū-bîn)Thao (cho̍k)徛起 (khiā-khí)的所在。佇 (hia)庄頭 (chng-thâu): 水社 (Chúi-siā) (水社,嘛予做 (hō͘-chò)石印 (Chio̍h-ìn)石印)。

Thao族叫日月潭號做 (hō-chò)Zintun大清帝國 (Tāi-chheng-tè-kok)時代 (sî-tāi) (1821 ()道光元年 (Tō-kong-goân-nî)) 有官員 (koaⁿ-oân) (Tēng)傳安 (Thoân-an) (鄧傳安) 號名 (hō-miâ)日月潭。日月潭的 (miâ) (chin) (chē): 水社大湖 (Tōa-ô͘)水裡湖 (Chúi-lí-ô͘) (水裡湖),水裏社湖 (Chúi-lí-siā-ô͘) ( (thâm); 水裡社潭),水社海仔 (Chúi-siā-hái-á) (水社海仔),竹湖 (Tek-ô͘) (竹湖),龍潭 (Liông-thâm) (湖),等等 (téng-téng)19世紀 (sè-kí) (bóe)西洋 (se-iûⁿ)人士 (jîn-sū) (khì)拜訪 (pài-hóng)參觀 (chham-koan)包括 (pau-koat)傳教士 (thoân-kàu-sū)甘為霖 (Kam-ūi-lîm) (1873),美國 (Bí-kok)生物學家 (seng-bu̍t-ha̍k-ka)Joseph Beal SteereBritain帝國 (Tè-kok)大使 (tāi-sài)Thomas Lowden Bullock (In)記載 (kì-chài)的名有Dragon Lake (龍潭,龍湖 (Liông-ô͘)),Nin-Isivatan Lake等等。甘為霖 (koh) ()1个Lake Candidius紀念 (kì-liām)17世紀低地國 (Kē-tē-kok)傳教士Georgius Candidius (Chit)个名出現 (chhut-hiān)西方 (Se-hng)文獻 (bûn-hiàn)當中 (tang-tiong)

(Ūi) (beh)配合 (phoè-ha̍p)日本 (Ji̍t-pún)佇台灣發展 (hoat-tián)輕工業 (khin-kang-gia̍p)政策 (chèng-chhek)台灣電力 (Tiān-le̍k)株式會社 (Chu-sek-hōe-siā)佇1919年 (大正 (Tāi-chèng)8年) 開始 (khai-sí)佇遐 (khí)發電廠 (hoat-tiān-chhiúⁿ)毋過 (m̄-koh)3年半 (nî-poàⁿ)了後 (liáu-āu)因為 (in-ūi)資金 (chu-kim)無夠 (bô-kàu) (bat)停工 (thêng-kang)開工 (khai-kang)鬼若擺 (kúi-nā-pái)到甲 (Kàu-kah)1931年 (昭和 (Chiau-hô)6年) (chiah) (khêng)有到 (ū-kàu)資金起2个水壩 (chúi-pà): 水社壩 (Chúi-siā-pà)權30.3 m,頭社壩 (Thâu-siā-pà)權10.08 m。日月潭的水位 (chúi-ūi) (gia̍h) (koân)18.18 m,面積 (tùi)本底 (pún-té)5.75 km² (pìⁿ)7.73 km²,貯水 (té-chúi)容量 (iông-liōng)對1.830 (bān) (?) m³增加 (cheng-ka) (kàu)1.23 (ek)m³ (?) (6.72 (pōe))。Thao族的 (chó͘) (),包括Lalu島 (珠仔嶼 (Chu-á-sū)),石印,竹湖 (竹湖),攏 (im) (chúi) (lāi)

Siâng彼時 (hit-sî)日本人 (Ji̍t-pún-lâng)嘛佇遐發展觀光事業 (sū-gia̍p)。Thao族的祖靈 (chó͘-lêng)聖地 (sèng-tē)Lalu島 (kái)號做Tamasima (日文 (Ji̍t-bûn): 玉島),頂懸 (téng-koân)起1个神社 (sîn-siā)

921大地動 (Tē-tāng)

地點 (Tē-tiám)[edit]

  • Lalu島
  • 文武廟 (Bûn-bú-biō)
  • 玄光寺
  • 慈恩塔 (Chû-un-thah)
  • 孔雀園 (Khóng-chhiok-hn̂g)
  • 教師 (Kàu-su)會館 (Hōe-koán)

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: 孫Mo͘n Lake