Tâi-oân-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

臺灣島 (Tâi-oân-tó) (ia̍h)台灣 (Tâi-oân)本島 (pún-tó)一般 (it-poaⁿ) (taⁿ) (kóng)台灣 ()台灣 (chòe)主要 (chú-iàu) (ê)陸地 (lio̍k-tē)。一般講的 (kóng-ê)臺灣島 (hâm) (chi̍t) (kóa) ()海岸 (hái-hōaⁿ) () (hn̄g)人工島 (jîn-kang-tó) (kap)沙線 (soa-sòaⁿ)麋先 (khun-sin) (téng) (khoán)地形 (tē-hêng),無和火燒島 (Hóe-sio-tó)紅頭嶼 (Âng-thâu-sū),佮澎湖 (Phêⁿ-ô͘)群島 (Kûn-tó)等款 (khah)遠的島嶼 (tó-sū)

地理 (Tē-lí)[edit]

臺灣 (Tâi-oân) ()海岸線 (hái-hōaⁿ-sòaⁿ)腸肚 (tn̂g-tō͘) (chiàu)時間 (sî-kan)計算 (kè-sǹg)方式 (hong-sek) (ū) (chin) (tōa)精差 (cheng-chha)其中 (kî-tiong)一个 (chi̍t-ê)數字 (sò͘-jī)大約 (tāi-iok)1137公里 (kong-lí)