A-chiu Sù-siáu-liông

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
亞洲四小龍

亞洲 (A-chiu)四小龍 (Sù-siáu-liông) (亞洲四小龍; 白話音 (pe̍h-ōe-im): A-chiu Sì-sió-lêng; (Eng): Four Asian Tigers) 或者 (he̍k-chiá)亞細亞 (A-sè-a)四小龍 (亞細亞四小龍) ()4 (ê) (chū)1970年代 (nî-tāi)開始 (khai-sí)快速 (khoài-sok)發展 (hoat-tián) (ê)亞洲經濟體 (keng-chè-thé)包含 (pau-hâm)韓國 (Hân-kok)台灣 (Tâi-oân)香港 (Hiong-káng)猶過與 (iáu-koh-ū)新加坡 (Sin-ka-pho) (Chit)4个亞洲經濟體 ()1970 (chì)1990年代經濟 (keng-chè)的發展快速成長 (sêng-tióng); 佇 (che)進前 (chìn-chêng)怹的 (in-ê)產業 (sán-gia̍p) (lóng)農業 (lông-gia̍p) (kap)輕工業 (kheng-kang-gia̍p)為主 (ûi-chú) (In)利用 (lī-iōng)西方 (se-hong)先進 (sian-chìn)國家 (kok-ka) (hiòng)發展中 (hoat-tián-tiong)國家轉移 (choán-î)厚工型 (kāu-kang-hêng)產業的機會 (ki-hōe)吸引 (khip-ín)外國 (gōa-kok)大量 (tāi-liōng)自金 (chū-kim)技術 (ki-su̍t),利用本地 (pún-tē)俗價 (sio̍k-kè)勞動力 (lô-tōng-le̍k)優勢 (iu-sè)配合 (phòe-ha̍p)經濟政策 (chèng-chhek)制定 (chè-tēng)調整 (tiâu-chéng)促進 (chhiok-chìn)經濟的成功 (sêng-kong)發展。亞洲四小龍是亞洲地區 (tē-khu)接續 (chiap-sio̍k)日本 (Ji̍t-pún)後壁 (āu-piah)新興 (sin-heng)經濟體, ()是經濟發展佮轉型 (choán-hêng)典型 (tián-hêng)代表 (tāi-piáu)

相關 (Siong-koan)[edit]