Hoàn-le̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

泛綠 (Hòan-le̍k) (泛綠) () (tùi)台灣 (Tâi-oân)內部 (lāi-pō͘) (kap)民主 (Bîn-chú)進步黨 (Chìn-pō͘-tóng) (ê)政治 (chèng-tī)理念 (lí-liām)相倚 (sio-óa)各種 (kok-chióng)政黨 (chèng-tóng)團體 (thoân-thé)稱呼 (chheng-ho͘)。泛綠 (hām)泛藍 (hòan-lâm) ()政治 (siōng)一般 (it-poaⁿ) (khiā)對立 (tùi-li̍p)關係 (koan-hē)