Chèng-tóng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

政黨 (Chèng-tóng) (漢字 (Hàn-jī): 政黨) () (ūi) (tio̍h)京同 (kiong-tông) (ê)政治 (chèng-tī)目的 (bo̍k-te̍k)理念 (lí-liām) (lâng) (só͘)組成 (cho͘-sêng)組織 (cho͘-chit) (ia̍h)團體 (thoân-thé)

雙縣 (Siang-kōan)文上 (bûn-chiūⁿ)[edit]