Bō͘-e̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Intérêts des nations de l'Europe, dévélopés relativement au commerce, 1766

貿易 (Bō͘-e̍k) (貿易), () (thang) (kiò) (chò)取引 (chhú-ín) (取引), ()自願 (chū-goān) (ê)貨物 (hòe-bu̍t) (kap)服務 (ho̍k-bū)交換 (kau-oāⁿ)。貿易嘛號做 (hō-chò)商業 (siong-gia̍p)早期 (Chá-kî)的貿易方式 (hong-sek)直接 (ti̍t-chiap)的貨物交換佮服務。現代 (Hiān-tāi)的貿易主要 (chú-iàu) (iōng)金錢 (kim-chîⁿ) (teh)交易 (kau-e̍k)。金錢的普遍 (phó͘-phiàn)使用 (sú-iōng) (hō͘)貿易簡單化 (kán-tan-hoà),嘛促進 (chhiok-chìn)貿易的進行 (chìn-hêng)