Tiong-iong Soaⁿ-me̍h

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
台灣 南部的中央山龍 位星 相片。 ( 1998年11月歙 )

中央山龍 (Tiong-iong-soaⁿ-lêng) ()台灣 (Tâi-ôan)5 (ê) (tōa)山龍 (soaⁿ-lêng)內底 (lāi-té) (ê)1个,上北 (siōng-pak) (kàu) ()宜蘭縣 (Gî-lân-kōan) ( 宜蘭縣 ) 蘇澳 (So͘-ò) ( 蘇澳 ) 的東澳嶺 (Tang-ò-niá) ( 東澳嶺 ),上南 (siōng-lâm) (lâi)台灣尾梢 (bóe-sau)鵝鑾鼻 (Gô-lôan-phīⁿ) ( 鵝鑾鼻 )。

中央山龍窮實 (khêng-si̍t) (khah) (phian)台灣島 (Tâi-ôan-tó)東爿 (tang-pêng) (ùi) (pak) (kah) (lâm)攏總 (lóng-chóng) (ū)340公里 (kong-lí) (hiah) (tn̂g) ()東西 (tang-sai)闊面 (khoah-bīn)差不多 (chha-put-to)80公里。佇島嶼 (tó-sū)頂懸 (téng-kôan)行向 (kiâⁿ-hiòng)北北東 (pak-pak-tang)南南西 (lâm-lâm-se) (I) ()是台灣上長 (siōng-tn̂g)的山龍,有 "台灣翹脊 (Khiàu-chit)" 的體號 (thé-hō),嘛因為 (in-ūi)按呢 (án-ne) (koh) (hō͘) (lâng)號做 (hō-chò)中脊山龍 (Tiong-chit-soaⁿ-lêng) ( 華語 (Hôa-gí): 脊樑山脈 )。

一般 (It-poaⁿ)講的 (kóng--ê)中脊山龍協議 (hia̍p-gī)的中央山龍,若廣義 (kóng-gī)的中央山龍, () (ài) () "中脊山龍", "雪山山龍 (Seh-soaⁿ-soaⁿ-lêng)" ( 華語: 雪山山脈 ) (kap) "玉山山龍 (Gio̍k-san-soaⁿ-lêng)" ( 華語: 玉山山脈 ) (lóng)算在內 (sǹg-chāi-lāi)

中央山龍共台灣島分做 (hun-chò)東爿佮西爿 (sai-pêng) ()對抻 (tùi-thin)的2部分 (pō͘-hūn),東爿較細的 (khah-sè-ê) (khah)khâm (khia̍t),西爿較闊 (khah-khoah),嘛較平坦 (khah-pêⁿ-tháⁿ)。中央山龍宛若 (oan-ná)是台灣島逐个 (ta̍k-ê)水系 (chúi-hē)分水 (pun-chúi)

中央山龍的懸山 (kôan-soaⁿ)相紲 (sio-sòa)台灣100山母 (soaⁿ-bú) ( 華語: 台灣百岳 ) 就有誠濟 (chiâⁿ-chē)屬佇 (sio̍k-tī)中央山龍,比論講 (pí-lūn-kóng): 秀姑巒山 (Siù-ko͘-lôan-soaⁿ) ( 華語: 秀姑巒山) (3825公尺 (kong-chhioh)),南湖大山 (Lâm-ô͘-tōa-soaⁿ) ( 華語: 南湖大山 ) (3742公尺),合歡山 (Ha̍p-hoan-soaⁿ) ( 華語: 合歡山) (3714公尺),中央尖山 (Tiong-iong-chiam-soaⁿ) ( 華語: 中央尖山 ) (3705公尺),關山 (Koan-soaⁿ) ( 華語: 關山 ) (3668公尺),奇萊主山 (Kî-lâi-chú-soaⁿ)北嶺頭 (Pak-niá-thâu) ( 華語: 奇萊主山北峰 ) (3607公尺),向陽山 (Hiòng-iông-san) ( 華語: 向陽山 ) (3602公尺),奇萊主山 ( 華語: 奇萊主山 ) (3560公尺),三叉山 (Sam-chha-san) ( 華語: 三叉山 ) (3496公尺),丹大山 (Tan-tāi-san) ( 華語: 丹大山 ) (3325公尺),能高山 (Lêng-ko-san) ( 華語: 能高山 ) (3262公尺 )。

(Chiàu)統計 (thóng-kè) (khòaⁿ),中央山龍內底的 "台灣100山母" 攏總有69 (lia̍p),若超過 (chhiau-kòe)3,000公尺的懸山,嘛有181粒,這个 (chit-ê)數字 (sò͘-jī)是 " 台灣5个大山龍 " 內底徛頭名的 (khiā-thâu-miâ--ê)