Tâi-oân ê soaⁿ-me̍h lia̍t-toaⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

台灣 (Tâi-oân) () (chi̍t) (ê)南北 (lâm-pak)狹長 (e̍h-tn̂g)懸山 (koân-soaⁿ)密佈 (bi̍t-pò͘) (ê)島嶼 (tó-sū)山脈 (soaⁿ-me̍h)分佈 (hun-pò͘)縱貫 (chhiòng-koàn) (choân)台灣。 () (chiàu)山脈延伸 (iân-sin)完整性 (oân-chéng-sèng)大概 (tāi-khài)會當 (ē-tàng)區分 (khu-hun) (chò)南北向 (lâm-pak-hiòng)中央 (Tiong-iong)山脈雪山 (Soat-soaⁿ)山脈玉山 (Gio̍k-san)山脈阿里山 (A-lí-san)山脈 (kap)海岸 (Hái-hōaⁿ)山脈 (téng)5 (tōa)山脈。另外 (Lēng-gōa)猶閣 (iáu-koh) (ū) (khiā) ()西北爿 (sai-pak-pêng)大屯 (Tōa-tūn)火山 (Hóe-soaⁿ) (Kûn)其他 (kî-thaⁿ)小型 (sió-hêng)山脈。