Tâi-pak Phûn-tē

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
台北盆地的位置

台北 (Tâi-pak)盆地 (Phûn-tē) (台北盆地) ()台灣 (Tâi-oân)北部 (pak-pō͘) (ê) (chi̍t) (ê)地理 (tē-lí)區域 (khu-he̍k),是臺灣 (Tâi-oân)第二 (tē-jī) (tōa)盆地。台北盆地的北爿 (pak-pêng)大屯 (Tōa-tūn)火山 (Hóe-soaⁿ) (Kûn)西爿 (sai-pêng)林口 (Nâ-kháu)臺地 (Tâi-tē)東南面 (tang-lâm-bīn)雪山 (Soat-san)山脈 (Soaⁿ-me̍h)