Ka-lâm Pêng-goân

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
嘉南平原

嘉南 (Ka-lâm)平原 (Pêng-goân) (嘉南平原) () (choân)台灣 (Tâi-oân)面積 (biān-chek)上大 (siōng-toā) (ê)平埔 (pêⁿ-po͘)。嘉南平原位佇 (ūi-tī)台灣的西南部 (se-lâm-pō͘)伊的 (i-ê)地勢 (tē-sè)東爿 (tang-pêng) (koân) (ah)西爿 (sai-pêng) (); 東西 (tang-sai)腸肚 (tn̂g-tō͘)大約 (tāi-iok)71公里 (kong-lí)南北 (lâm-pak)腸肚大約110公里,面積大約4,500平方 (pêng-hong)公里。嘉南平原實際上 (si̍t-chè-siōng)涵蓋 (hâm-kài) (tio̍h)雲林縣 (Hûn-lîm-koān)嘉義縣 (Ka-gī-koān)嘉義市 (Ka-gī-chhī)臺南市 (Tâi-lâm-chhī) (kap)高雄市 (Ko-hiông-chhī) (téng)5 (ê)縣市 (koān-chhī)行政區 (hêng-chèng-khu); 是 ()濁水溪 (Lô-chúi-khe)北港溪 (Pak-káng-khe)八掌溪 (Pat-chiáng-khe)急水溪 (Kip-chúi-khe)曾文溪 (Chan-bûn-khe)鹹水溪 (Kiâm-chúi-khe)二仁溪 (Jī-jîn-khe) (téng)溪流 (khe-liû)共同 (kiōng-tông)沖積 (chhiong-chek)出來 (chhut-lâi)的平埔, ()是全台灣上主要 (siōng-chú-iàu)農業 (lông-gia̍p)產區 (sán-khu)