Pêⁿ-po͘

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
瑞典 南部的平地。

平埔 (Pêⁿ-po͘) (平埔),或者 (he̍k-chiá) ()平地 (pêⁿ-tē) (平地),平陽 (pêⁿ-iûⁿ)平原 (pêng-goân) (平原),是平面 (pêⁿ-bīn)土地 (thó͘-tē)地形 (tē-hêng) (ê) (chi̍t) (khoán)。平埔 (ū)可能 (khó-lêng)出現 (chhut-hiān) ()低代 (kē-tē)高原 (ko-goân)或者山谷 (soaⁿ-kok)等等 (téng-téng)環境 (khoân-kéng)