Soaⁿ-me̍h

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

山脈 (Soaⁿ-me̍h) (山脈)[1] (ia̍h)山龍 (soaⁿ-lêng) (山龍),山系 (soaⁿ-hē) (山系), ()地理學上 (tē-lí-ha̍k-siōng) (chi̍t) (khoán)山峰 (soaⁿ-hong)相連 (sio-liâm) (ê)地區 (tē-khu) ()一个 (chi̍t-ê)山脈內短 (lāi-té)有時 (ū-sî) () (koh)會當 (ē-tàng) (hun)幾亞的 (kúi-a-ê)山脈或者 (he̍k-chiá)其他 (kî-tha)類型 (lūi-hêng)地形 (tē-hêng)

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. 山脈. (Tâi) (Ji̍t) (Tōa)辭典 (Sû-tián).