Hoàn-lâm

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

泛藍 (Hòan-lâm) (泛藍) () (tùi)台灣 (Tâi-oân)內部 (lāi-pō͘) (kap)中國 (Tiong-kok)國民黨 (Kok-bîn-tóng) (ê)政治 (chèng-tī)理念 (lí-liām)相倚 (sio-óa)各種 (kok-chióng)團體 (thoân-thé)稱呼 (chheng-ho͘)