Pán-khoài kò͘-chō

From Lohankhapedia
(Redirected from Pán-khoài)
Jump to navigation Jump to search
板塊

板塊 (Pán-khoài)構造 (kò͘-chō) (板塊構造; plate tectonics) ()為著 (ūi-tio̍h) (beh)解說 (kái-soeh)大略 (tāi-lio̍k)徙動 (sóa-tāng)現象 (hiān-siōng) (só͘)發展 (hoat-tián)出來 (chhut-lâi) (ê) (chi̍t) (ê)地質學 (tē-chit-ha̍k)理論 (lí-lūn)脊的 (Chit-ê)理論認為 (jīm-ûi)地球 (tē-kiû)岩石圈 (gâm-chio̍h-khoan) ()板塊 (lâi)組成 (cho͘-sêng)的。全球 (Choân-kiû)會用 (ē-ēng)分做 (hun-chò)6 ()較大 (khah-tōa)帝的板塊; 分別 (hun-pia̍t)歐亞 (Au-A)板塊太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)板塊非洲 (Hui-chiu)板塊美洲 (Bí-chiu)板塊印度 (Ìn-tō͘)板塊 (kap)南極 (Lâm-ke̍k)板塊根據 (Kin-kì) (chit) (chióng)理論,地球內部 (lāi-pō͘)的構造會使 (ē-sái)分做 (nn̄g) (tōa)部分 (pō͘-hūn),分別是外層 (gōa-chân)岩石圈內層 (lāi-chân)軟流圈 (loán-liû-khoan)。板塊構造理論的形成 (hêng-sêng)來自 (lâi-chū)海底 (hái-té)擴大 (khok-tāi)大略徙動這兩種獨立 (to̍k-li̍p)的地質學觀察 (koan-chhat)結果 (kiat-kó)