Formosa (khu-pia̍t)

From Lohankhapedia
(Redirected from Formosa (khu-pia̍t-ia̍h))
Jump to navigation Jump to search

Formosa ("Ho͘-oh-mó-sah") ()世界 (sè-kài) (siōng) (chin) (chē)所在 (só͘-chāi) (ê)地名 (tē-miâ)主要 (chú-iàu) (tùi)葡萄牙語 (Phû-tô-gâ-gí)所號 (só͘-hō); 西班牙語 (Se-pan-gâ-gí)形式 (hêng-sek)Fermosa (現時 (hiān-sî) (siá)Hermosa)。漢文 (Hàn-bûn) (ū)hoan (chò) 浩愈磨沙 (Hō-jú-mô͘-sa) (浩愈磨沙),福摩薩 (Hok-mô͘-sat) (福摩薩) (ia̍h) 福爾摩沙 (Hok-ní-mô͘-sa) (福爾摩沙)。

"Formosa" 本身 (pún-sin)意思 (ì-sù)是 "美麗 (bí-lē)",這个 (chit-ê)意義 (ì-gī)除了 (tû-liáu) ()代號名 (tē-hō-miâ) () (tiāⁿ)出現 (chhut-hiān)生物 (seng-bu̍t)號名 (hō-miâ)

地號名 (Tē-hō-miâ)[edit]