Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
澎湖群島

澎湖 (Phêⁿ-ô͘)群島 (Kûn-tó) (澎湖群島),或者 (he̍k-chiá)澎湖列島 (Lia̍t-tó) (澎湖列島), () ()台灣 (Tâi-oân)海峽 (Hái-kiap) (téng) (ê) (chi̍t) (tīn)群島東爿 (Tang-pêng) (bīn)50公里 (kong-lí)臺灣島 (Tâi-oân-tó)西爿 (sai-pêng)面140公里是歐亞 (Au-A)大陸 (Tāi-lio̍k)。群島攏總 (lóng-chóng) (ū)90 (ê)大大細細 (tōa-tōa-sè-sè)島嶼 (tó-sū) (chóng)面積 (biān-chek)大約 (tāi-iok)128平方 (pêng-hong)公里。全境 (Choân-kéng)隸屬 (lē-sio̍k)澎湖縣 (Phêⁿ-ô͘-koān)管轄 (koán-hat),是台灣的第一 (tē-it) (tōa)利島 (lī-tó)

島嶼[edit]