Má-chó͘

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
關係 (Koan-hē)福建 (Hok-kiàn)沿海 (iân-hái) (ê)島嶼 (tó-sū) (khoàⁿ)馬祖島 (Má-chó͘-tó) (chit) (phiⁿ)
福建 扶田 湄洲 的馬左廟

媽祖 (Má-chó͘) (漢字 (hàn-jī): 媽祖),在世 (chāi-sè) () (miâ)後做 (hō͘-chò) (Lîm)默娘 (Be̍k-niû) (林默娘)。 (Tùi)台灣 (Tâi-oân)福建趒州 (Tiô-chiu),沿海的濟濟 (chē-chē)信徒 (sìn-tô͘) (lâi) (kóng) (i) ()守護 (siú-hō͘)討海人 (thó-hái-lâng)行船人 (kiâⁿ-chûn-lâng)查某 (cha-bó͘)神明 (sîn-bêng)馬祖島 () (ūi)和的 (hō--ê)

媽祖 () (ū) (lâng)稱後 (chheng-hō͘) (chò)媽祖婆 (Má-chó͘-pô)阿媽 (A-má)天上 (Thian-siōng)聖母 (Sèng-bó͘) (天上聖母)。

舊曆 (Kū-le̍k) (咱人 (lán-lâng)) 3 (goe̍h)23是媽祖 (siⁿ)逐年 (Ta̍k-nî)台灣的媽祖廟 (má-chó͘-biō)攏有 (lóng-ū)迎媽祖 (ngiâ-má-chó͘)風俗 (hong-sio̍k)民間 (Bîn-kan)流傳 (lîu-thoân)1 ()俗語 (sio̍k-gí)號做 (hō-choè)3月 (siáu)媽祖