Phû-tô-gâ-gí

From Lohankhapedia
(Redirected from Phû-tô-gâ-gú)
Jump to navigation Jump to search

葡萄牙語 (Phû-tô-gâ-gí) (língua portuguesa), 1 (khoán)Romance語言 (gí-giân) (ê)國際 (kok-chè)語言,源頭 (goân-thâu) ()葡萄牙 (Phû-tô-gâ)母語 (Bó-gú)人口 (jîn-kháu)倚近 (oá-kīn)2 (ek) (choân)世界 (sè-kài) (pâi) ()6 (ūi); Romance語言當中 (tang-tiong)干焦 (kan-na)西班牙語 (Se-pan-gâ-gú) (ū) (koh) (khah) (chē)母語人口。

主要 (Chú-iàu)使用 (sú-iōng)國家 (kok-ka): Angola巴西 (Pa-se)Mozambique葡萄牙 (Tang)Timor澳門 (Ò-mn̂g)São Tomé (kap)PríncipeGuinea-BissauCabo Verde