Au-A Tāi-lio̍k

From Lohankhapedia
(Redirected from Au-a Tāi-lio̍k)
Jump to navigation Jump to search
歐亞大陸的範圍

歐亞 (Au-A)大陸 (Tāi-lio̍k) (歐亞大陸) ()歐洲 (Au-chiu) (kap)亞洲 (A-chiu) (ê)合稱 (ha̍p-chheng)。歐亞大陸的 (chóng)面積 (bīn-chek)5473.8平方 (pêng-hong)公里 (kong-lí) ()地理學 (tē-lí-ha̍k)地球 (tē-kiû)表面 (piáu-bīn)上大 (siōng-tōa)大陸。歐洲佮亞洲的畫分 (ōe-hun)社會學 (siā-hōe-ha̍k)人文 (jîn-bûn)歷史 (le̍k-sú)需求 (su-kiû) (Ùi)板塊 (pán-khoài)構造 (kò͘-chō) (lâi) (khòaⁿ),歐亞大陸是 ()歐亞板塊印度 (Ìn-tō͘)板塊阿拉伯 (A-la-pek)板塊 (Pak)美洲 (Bí-chiu)板塊共同 (kiōng-tông)組成 (chó͘-sêng)