Ha̍k-miâ

From Lohankhapedia
(Redirected from Siang-bêng-hoat)
Jump to navigation Jump to search

生物 (Seng-bu̍t)科學 (kho-ha̍k) (iōng)1 (thò)學名 (ha̍k-miâ)系統 (hē-thóng) (lâi) ()生物物種 (bu̍t-chéng) (ê) (miâ) (Siāng)基本 (ki-pún)的系統號做 (hō-chò)雙名法 (siang-bêng-hoat)這个 (Chit-ê)系統根據 (kin-kù)歐洲 (Au-chiu)學界 (ha̍k-kài)傳統 (thoân-thóng)拉丁文 (La-teng-bûn)號名 (hō-miâ) (Múi)1 (ê) (ū)2个部分 (pō͘-hūn): (sio̍k) (kap)chéng。屬頭前 (thâu-chêng) ()定著 (tiāⁿ-tio̍h)大寫 (tōa-siá); chéng完全 (oân-choân)小寫 (sió-siá)可比 (Khó-pí) (kóng) (lâng) (kiò)Homo sapiens (" (chai)的人"):

整名 (Chéng-miâ) (學名)
俗名 (Sio̍k-miâ) 整小名 (Chéng-sió-miâ)
Homo sapiens

傳統學術 (ha̍k-su̍t)格式 (keh-sek) ()雌體 (chhu-thé)抑是 (ia̍h-sī) (ka)短線 (té-sòaⁿ) (Homo sapiens) 表示 (piáu-sī)若準 (Nā-chún)物種 (lóng) (kāng)1个屬, (ūi) (beh)避免 (phiah-bián)重複 (têng-ho̍k)會使 (ē-sái)干焦 (kan-taⁿ) (lia̍h)屬的頭前字 (chò)縮寫 (sok-siá) (H。 sapiens)。

雖然 (Sui-jiân)號名的形式 (hêng-sek) (taⁿ) (chi̍t) (khoán) ()無仝 (bô-kâng)類型 (lūi-hêng)生物有家己 (ka-tī)的號名規定 (kui-tēng)比論 (pí-lūn)國際 (Kok-chè)動物學 (Tōng-bu̍t-ha̍k)號名規約 (Kui-iok)國際植物學 (Si̍t-bu̍t-ha̍k)號名機育 (Kui-io̍k)