Kun chi Tāi

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
日文寫法
日文 君が代
Kana きみがよ
Hepburn塞羅馬字 Kimigayo

tóng-àn:Kimi ga Yo instrumental.ogg (Kun) (chi) (Tài) (君之代,日本話 (Ji̍t-pún-oē): 君が代Hepburn (sek)羅馬字 (Lô-má-jī): Kimigayo),抑是 (ia̍h-sī)君代歌 (Kun-tāi-koa) (君代歌), ()日本 (Ji̍t-pún) (ê)國歌 (kok-koa)歌詞 (Koa-sû)出足 (chhut-chù) (出處) 是古今 (Kó͘-kim)和歌集 (Hô-koa-chi̍p) (古今和歌集), (tâu) (chi̍t) ()我が君は (wa ga kimi wa, (gún)國君 (kok-kun) (國君))。了後 (Liáu-āu) ()和漢 (Hô-Hàn)朗詠集 (Lóng-ēng-chi̍p) (和漢朗詠集) 出現 (chhut-hiān)現代 (hiān-tāi) (pán)做曲者 (Chò-khek-chiá)Hayashi Hiromori (林廣守)。

君之代 (siōng) (chá)明治 (Bêng-tī)時代 (Sî-tāi) (明治時代) 定做 (tēng-chò)日本國歌。香港 (Hiong-káng)日本時代 (香港日本時代) (ū)正式 (chèng-sek)中文 (Tiong-bûn) (文言文 (Bûn-giân-bûn)) 版,號做 (hō-choè)皇祚 (Hông-chò͘) (皇祚)。 ()2 (pái)世界 (sè-kài)大戰 (tāi-chiàn) (第二擺世界大戰) 以後 (í-āu)怹對 (in-ùi)駐日 (Chù-ji̍t)盟軍 (Bêng-kun)總司令 (Chóng-su-lēng) (駐日盟軍總司令) 公佈 (kong-pò͘)日本政府 (chèng-hú)大戰進前 (chìn-chêng)公告 (kong-kò) (公告) 無效 (bô-hāu)所以 (só͘-í)變做 (piàn-chò)事實 (sū-si̍t)上 (事實上,de facto) 的國歌。1999 ()8 (goe̍h)9 (ji̍t)日本參議院 (Chham-gī-īⁿ) (日本參議院) 當過 (tong-koè)關涉 (Koan-sia̍p) (關涉) 國旗 (Kok-kî) (kap)國歌的法律 (Hoat-lu̍t) (国旗及び国歌に関する法律簡略做 (kán-lio̍k-chò) (簡略做) 國旗國歌 (Hoat)),君之 (Tāi) (koh)成做 (chiâⁿ-chò)正式的日本國歌, (ùi)2000年3月1日 (khí) (hāu)

歌詞[edit]

原文 (Goân-bûn) (1999年) (Choan) (iōng)kana 日本式 (Ji̍t-pún-sek)羅馬字 香港日本時代文言 (bûn-giân)翻譯 (hoan-e̍k)
(閩南語 (Bân-lâm-gú)讀切音 (tha̍k-chhè-im))
(Hui)正式閩南語翻譯

君が代は
千代に八千代に
さざれ石
[1]
いわお[2]となりて
苔の生すまで

きみがよは
ちよにやちよに
さざれいしの
いわおとなりて
こけのむすまで

kimigayo wa
tiyo (ni)yatiyo ni
sazareisi no
iwao to narite
koke no musu made

皇祚連綿兮久長
萬世不變兮悠長
小石凝結成巖兮
更巖生綠苔之祥

皇祚連綿 (liâm-biân) ()久長 (kú-tiông),
(bān) () (put) (piàn)悠長 (iû-tiông).
(Sió) (se̍k)凝結 (gêng-kiat) (sêng) (giâm) (),
(kèng) (seng) (lio̍k) (thai) (siông).[3]

()尼歲 (nî-hè)
千代 (chheng-tāi)一直到 (it-ti̍t-kàu)八千 (peh-chheng)代,
石仔 (chio̍h-á)結做 (kiat-chò)岩石 (gâm-chio̍h),
(kàu)岩石 (seⁿ) (thî)

註解 (Chù-kái)[edit]

  1. さざれ石 ()會使 (ē-sái)寫做 (siá-chò) 細石.
  2. いわお漢字 (Hàn-jī).
  3. 年劃 (liân-ue̍h)參考 (chham-khó), 實際 (si̍t-chè) (ta̍k) () (lóng) ()變調 (piàn-tiàu).

關聯 (Koan-liân)文章 (Bûn-chiuⁿ)[edit]

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]