Sun

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

(Sun) (孫; grandchild) ()後生 (hāu-seⁿ) (kap)查某囝 (cha-bó͘-kiáⁿ) (ê)囝兒 (kiáⁿ-jî) ()父系濟 (hū-hē-chè)社會 (siā-hōe) (tiong),後生的 (kiáⁿ) (kiò)內孫 (lāi-sun) (內孫), (ah)查某囝的囝叫外孫 (gōa-sun) (外孫)。 (Tùi)家己 (ka-kī)的孫 (lâi) (kóng),家己 (chiū)阿公 (a-kong)阿媽 (a-má)。孫的囝叫乾仔孫 (kan-á-sun) (乾仔孫).[1]

用語 (Iōng-gí)[edit]

閩南語 (Bân-lâm-gí) (chit) () (ia̍h) (ū)兄弟 (hiaⁿ-tī)姊妹 (chí-moāi)的囝兒的意思 (ì-sù) ()專門 (choan-bûn)講法 (kóng-hoat),是 (seng) (ti̍t)。佇世界 (sè-kài) (siōng) (chi̍t) (kóa)言語 (giân-gí),抑部分 (pō͘-hūn)重建 (têng-kiàn)出來 (chhut-lâi)古語 (kó͘-gí), "囝兒的囝兒" 佮 "兄弟姊妹的囝兒" 稱呼 (chheng-ho͘) (siô)siâng的。總是 (Chóng-sī)學界 (ha̍k-kài)對閩南語意思的起因 (khí-in) (iáu) ()原全 (goân-choân)確定 (khak-tēng)理論 (lí-lūn)

參考 (Chham-khó)[edit]