É-he̍k-chheⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

根據 (Kin-kù)國際 (Kok-chè)天文學 (Thian-bûn-ha̍k)組合 (Chó͘-ha̍p) ( (IAU)) 2006 () (ê)定義 (tēng-gī) [1]矮惑星 (é-he̍k-chheⁿ) (dwarf planet) ()1 (khoán) (ū) (ha̍h)下跤 (ē-kha)條件 (tiâu-kiāⁿ)青體 (chheⁿ-thé) (celestial body):

  1. (se̍h)日頭 (Ji̍t-thâu);
  2. 質量 (Chit-liōng)有夠 (ū-kàu) (hō͘) (i)家己 (ka-kī)引力 (ín-la̍t) (ah) (koè) (rigid body forces),戴着 (tì-tio̍h)變成 (pìⁿ-chiâⁿ) (hydrostatic equilibrium) 的 (hêng) ( ()球形 (kiû-hêng));
  3. () ()伊的軌道 (kúi-tō)附近 (hù-kīn) (chheng)清氣 (chheng-khì);
  4. ()衛星 (oē-chheⁿ)


目前 (bo̍k-chêng)干焦 (kan-taⁿ)承認 (sêng-jīm)5 (lia̍p)矮惑星: Ceres明王星 (Mê-ông-chheⁿ)MakemakeErisHaumea