Thian-ông-chheⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
天王星 ⛢
Uranus.jpg
名號
號名由來
the Latin form Ūranus of the Greek god Οὐρανός Ouranos
軌道性質
原其 J2000
壓helion Pang-bô͘:Val
(Pang-bô͘:Val)
近日點 Pang-bô͘:Val
(Pang-bô͘:Val)
Pang-bô͘:Val
(Pang-bô͘:Val)
離心率 Pang-bô͘:Val
369.66 days
6.80 km/s
Pang-bô͘:Val
敧平 Pang-bô͘:Val toecliptic
6.48° 多's equator
1.02° toinvariable plane
Pang-bô͘:Val
2050-Aug-19
Pang-bô͘:Val
Known satellites 27
物理sèn質
平均半景
Pang-bô͘:Val
赤道 半景
Pang-bô͘:Val
4.007 Earths
極地 半景
Pang-bô͘:Val
3.929 Earths
扁平率 Pang-bô͘:Val
ÎNN州 Pang-bô͘:Val
Pang-bô͘:Val
15.91 Earths
體積 Pang-bô͘:Val
63.086 Earths
質量

Pang-bô͘:Val
14.536 Earths

GM=Pang-bô͘:Val
平均 密度
Pang-bô͘:Val
Pang-bô͘:Val
0.886 g
Pang-bô͘:Val (estimate)
21.3 km/s
Pang-bô͘:Val (retrograde)
17 h 14 min 24 s
赤道自轉 速度
2.59 km/s
9,320 km/h
97.77° (to orbit)
北極 赤經
17h 9m 15s
257.311°
北極 赤緯
−15.175°
反射率 0.300 (Bond)
0.488 (geom。)
表面溫度 上低 平均 上權
bar level 76 K (−197.2 °C)
0.1 bar
(tropopause)
47 K 53 K 57 K
5.38多6.03
3.3″ 多4.1″
大氣圈
27.7 km
體積組成

(Below 1.3 bar)
Gases:

:

天王星 (Thian-ông-chheⁿ) (天王星英語: Uranus) ()日頭 (Ji̍t-thâu)算過來 (sǹg--koè-lâi) ()7 (lia̍p)惑星 (he̍k-chheⁿ) (I) ()是1 (lia̍p)氣體 (khì-thé) (toā)惑星 (gas giant),直徑 (ti̍t-kèng)第3 (tn̂g)質量 (chit-liōng) (mass) 第4大。星相 (Chheⁿ-siòng)符號 (hû-hō)天文 (thian-bûn)符號 (si)

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

太陽系
Eight Planets.png
: 日頭
惑星: 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星
矮惑星: Ceres | 明王星 | Haumea | Makemake | Eris
小物體: 小惑星 | 海王星外星體 | 長尾青
衛星: 月娘 | 火星的 | 木星的 | 土星的 | 天王星的 | 海王星的
陳: 小惑星帶 | Kuiper帶 | 散亂圓盤 | Oort雲
請參考天文物體太陽系星體列單,照半徑排猶是照質量