Sàn-loān îⁿ-poâⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

散亂 (Sàn-loān)圓盤 (îⁿ-poâⁿ) (scattered diskscattered disc) () (lán)太陽系 (Thài-iông-hē) (phēng)Kuiper (toà) (khah)外口 (goā-khaú) (ê)所在 (só͘-chāi) (hia) (lóng)一寡 (chi̍t-koá)冰冰冷冷 (peng-peng-léng-léng)分佈 (hun-pò͘) () () (kài)實爭 (cha̍t-chiⁿ)小惑星 (sió-he̍k-chheⁿ) (planetoid),號做 (hō-chò)散亂圓盤星體 (chheⁿ-thé) (scattered disk object)。散亂圓盤星體 (sǹg)是1 (chióng)海王星 (Hái-ông-chheⁿ) (goā)星體。散亂圓盤 (siōng)內底 (lāi-té) (kap)Kuiper帶 (sio) (kau)kâm,上外口 ()日頭 (Ji̍t-thaû)遠遠遠 (hn̄g-hn̄g-hn̄g)離心率 (lī-sim-lu̍t) (koân)青體 (chheⁿ-thé)黃道 (n̂g-tō) (ecliptic) 的距離 (kī-lî)嘛並Kuiper帶 (ke) (khah) (hn̄g)

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

太陽系
Eight Planets.png
: 日頭
惑星: 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星
矮惑星: Ceres | 明王星 | Haumea | Makemake | Eris
小物體: 小惑星 | 海王星外星體 | 長尾青
衛星: 月娘 | 火星的 | 木星的 | 土星的 | 天王星的 | 海王星的
陳: 小惑星帶 | Kuiper帶 | 散亂圓盤 | Oort雲
請參考天文物體太陽系星體列單,照半徑排猶是照質量