Oort hûn

From Lohankhapedia
(Redirected from Oort-hûn)
Jump to navigation Jump to search
藝術家話的Oort雲佮卡內底的 Kuiper帶

Oort (hûn) (Oort cloudÖpik-Oort Cloud) () ()日頭 (Ji̍t-thaû)差不多 (chha-put-to)50,000 (kaù)100,000AU (hn̄g), 1 (ê)親像 (chhin-chhiūⁿ)球體 (kiû-thé) (ê)所在 (só͘-chāi)內底 (lāi-té)主要 (chú-iàu)長尾青 (tn̂g-boé-chheⁿ) (Chit)距離 (kī-lî) (khah) (lím)日頭 (siōng) (kīn) (chheⁿ)Proxima Centauri 1/4个路程 (lō͘-têng)約略 (iok-lio̍k)日頭明王星 (Mê-ông-chheⁿ)的1000 (poē),差不多是1光年 (kng-nî) (light year) (hiah)遠。

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

太陽系
Eight Planets.png
: 日頭
惑星: 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星
矮惑星: Ceres | 明王星 | Haumea | Makemake | Eris
小物體: 小惑星 | 海王星外星體 | 長尾青
衛星: 月娘 | 火星的 | 木星的 | 土星的 | 天王星的 | 海王星的
陳: 小惑星帶 | Kuiper帶 | 散亂圓盤 | Oort雲
請參考天文物體太陽系星體列單,照半徑排猶是照質量