Hái-ông-chheⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
海王星 ♆
Neptune - Voyager 2 (29347980845) flatten crop.jpg
法建
法建者
法建 日子 23 September 1846
名號
號名由來
Latin Neptūnus, via French Neptune
軌道性質
原其 J2000
壓helion 30.33 astronomical units (4.54×10^9 km)
近日點 29.81 astronomical units (4.46×10^9 km)
30.07 astronomical units (4.50×10^9 km)
離心率 Pang-bô͘:Val
367.49 days
Pang-bô͘:Val
Pang-bô͘:Val
敧平 Pang-bô͘:Val toecliptic
6.43° 多's equator
0.72° toinvariable plane
Pang-bô͘:Val
2042-Sep-04
Pang-bô͘:Val
Known satellites 14
物理sèn質
平均半景
Pang-bô͘:Val
赤道 半景
Pang-bô͘:Val
3.883 Earths
極地 半景
Pang-bô͘:Val
3.829 Earths
扁平率 Pang-bô͘:Val
Pang-bô͘:Val
14.98 Earths
體積 Pang-bô͘:Val
57.74 Earths
質量 Pang-bô͘:Val
17.147 Earths
5.15×10-5 Suns
平均 密度
Pang-bô͘:Val
11.15 m/s2
1.14 g
Pang-bô͘:Val (estimate)
23.5 km/s
0.6713 day
16 h 6 min 36 s
赤道自轉 速度
2.68 km/s (9,650 km/h)
28.32° (to orbit)
北極 赤經
19h 57m 20s
299.3°
北極 赤緯
42.950°
反射率 0.290 (bond)
0.442 (geom。)
表面溫度 上低 平均 上權
1 bar level 72 K (−201 °C)
0.1 bar (10 kPa) 55 K (−218 °C)
7.67多8.00
2.2–2.4″
大氣圈
Pang-bô͘:Val
體積組成

海王星 (Hái-ông-chheⁿ) (海王星英語: Neptune) () ()日頭 (Ji̍t-thaû) ()8 (hn̄g) (ê)惑星 (he̍k-chheⁿ)毋過 (m̄-koh)三時 (sam-sî) (ē) (chaú) (kah)第9遠 (khì)因為 (in-ūi)明王星 (Mê-ông-chheⁿ)軌道 (kúi-tō) (ū) (khah)特殊 (te̍k-sû) (I) () (si)太陽系 (Thài-iông-hē) (siōng)外口 (goā-khaú) (siōng) () (lia̍p)氣體 (khì-thé) (toā)惑星 (gas giant)。 () (bóng)世,海王星的質量 (chit-liōng) (chē)天王星 (Thiⁿ-ông-chheⁿ),因為重力場 (tāng-le̍k-tiûⁿ) (gravitational field) 致使 (tì-sú)伊的密度 (bi̍t-tō͘)有較 (koân)

海王星的名字 (miâ-jī) (toè)羅馬 (Lô-má)海神 (hái-sîn)來的 (lâi--ê)代表 (Tāi-piáu)符號 (hû-hō)是海神的武器 (bú-khì)三叉戟 (saⁿ-chhe-kek) (trident) 1846 ()9 (goe̍h)23予人發現 (hoat-hiān)1989年8月25Voyager 2 (ùi)編仔 (piⁿ--á) (poe) (koè)

(Chit) (lia̍p)藍色 (nâ-sek)的惑星親像 (chhan-chhiūⁿ)土星 (Thó͘-chheⁿ)嘛有 (khoân),較 ()勇固 (ióng-kò͘) ()是。Voyager 2發覺 (hoat-kak)遮的 (chiah-ê)權的結構 (kiat-kò͘) (kài)完整 (oân-chéng)。海王星頂懸 (téng-koân) (hong)sok會得 (ē-tit) (kaù)甲2,000 km/h。空氣 (Khong-khì)內底 (lāi-té)H₂, (hydrogen),He₂ (helium), (kap)CH₄ (methane招氣 (chiau-khì)) (hō͘)看起來 (khoàⁿ--khí-laî)林林 (nâ-nâ)1989年Voyager 2 (poe)過的 () (khoàⁿ) (tio̍h)伊的南半球 (lâm-poàⁿ-kiû)有1 (ê)大於點 (Toā-o͘-tiám) (Great Dark Spot),袂輸 (bē-su)木王星 (Bo̍k-ông-chheⁿ)大紅點 (Toā-âng-tiám),毋過買手 (boé-chhiú) (soah)無去 (bô--khì)。海王星有13粒衛星 (oē-chheⁿ),內底5粒 (iáu) (koá)爭議 (cheng-gī)。上大粒的衛星Triton (chin)心室 (sim-sek)倒頭鄉 (tò-thaû-hiòng)的軌道太陽系上蓋 (siōng-kài) (léng) (38K) 的星體 (chheⁿ-thé)N₂ (nitrogen這素 (chit-sò͘)) 佮CH₄構成 (kò͘-sêng)大氣層 (tāi-khì-chân)薄薄薄 (po̍h-po̍h-po̍h) (14 microbar)。

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

太陽系
Eight Planets.png
: 日頭
惑星: 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星
矮惑星: Ceres | 明王星 | Haumea | Makemake | Eris
小物體: 小惑星 | 海王星外星體 | 長尾青
衛星: 月娘 | 火星的 | 木星的 | 土星的 | 天王星的 | 海王星的
陳: 小惑星帶 | Kuiper帶 | 散亂圓盤 | Oort雲
請參考天文物體太陽系星體列單,照半徑排猶是照質量