Kīn-ji̍t-tiám kap oán-ji̍t-tiám

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
太陽,近日點佮遠日點

近日點 (Kīn-ji̍t-tiám) (近日點; perihelion) (kap)遠日點 (oán-ji̍t-tiám) (遠日點; aphelion) 相對 (siong-tùi)分別 (hun-pia̍t) ()惑星 (he̍k-chheⁿ)小惑星 (sió-he̍k-chheⁿ)長尾青 (tn̂g-bóe-chheⁿ)等等 (téng-téng)天體 (thian-thé) ()各自 (kok-chū) (ê)軌道 (kúi-tō) (téng) ()中心 (tiong-sim)太陽 (Thài-iông)上近 (siāng-kīn)上遠 (siāng-hn̄g)的2 (ê) (tiám) (Che)因為 (in-ūi)太陽系 (Thài-iông-hē) (lāi)所有 (só͘-ū)惑星,小惑星佮長尾青的軌道攏總 (lóng-chóng)生做 (seⁿ-chòe)橢圓形 (thó-îⁿ-hêng)的.[1]

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]

  1. "Introductory Astronomy: Elipses". Washington State University.