Ōe-chheⁿ

From Lohankhapedia
(Redirected from Natural satellite)
Jump to navigation Jump to search

天然 (Thian-jiân)衛星 (ōe-chheⁿ)一般 (it-poaⁿ) (taⁿ) ()衛星 (衛星),遵照 (chun-chiàu)一定 (it-tēng) (ê)軌道 (kúi-tō) (se̍h)惑星 (he̍k-chheⁿ)運行 (ūn-hêng) (Múi)一粒 (chi̍t-lia̍p)惑星衛星 (oē-chheⁿ)數目 (sò͘-bo̍k) ()固定 (kò͘-tēng)譬如講 (phì-jû-kóng)地球 (tē-kiû) (to̍h)干焦 (kan-ta) (ū)一粒天然的衛星娘 (oē-chheⁿ--niâ) (he)就是 (to̍h-sī)月量 (go̍eh-niû)

關聯 (Koan-liân)[edit]