Ethane

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Ethane。

Ethane ()化學式 (hoà-ha̍k-sek)寫做 (siá-chòe)C2H6 (ê)一个 (chi̍t-ê)alkane化合物 (hoà-ha̍p-bu̍t) ()標準 (piau-chún)狀況 (chōng-hóng)之下 (chi-hā), ethane是一款 (chi̍t-khóan)無色 (bô-sek) ()無味 (bô-bī) (ê)氣體 (khì-thé)。 Ethane佇工業 (kang-gia̍p) (siōng) (tùi)天然氣 (thian-jiân-khì)提煉 (thê-liān)出來 (chhut-lâi)的,嘛是 (mā-sī)石油 (chio̍h-iû)提煉副產物 (hù-sán-bu̍t)。 Ethane主要的 (chú-iàu-ê)用途 (iōng-tô͘)提來 (the̍h-lâi)當做 (tòng-chòe)合成 (ha̍p-sêng)ethylene (C2H4) 个原料 (gôan-liāu)