Hòa-ha̍k-sek

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

化學式 (Hòa-ha̍k-sek) (漢字 (Hàn-jī): 化學式; 英文 (Eng-bûn): Chemical formula) ()提來 (the̍h-lâi)表示 (piáu-sī)化合物 (hòa-ha̍p-bu̍t) (ê)方式 (hong-sek)