Butane

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
N-Butane (C4H10)。

Butane ()一个 (chi̍t-ê)化學式 (hoà-ha̍k-sek)寫做 (siá-chòe)C4H10 (ê)alkane化合物 (hoà-ha̍p-bu̍t), 1分子 (hun-chú) (ê)butane包含 (pau-hâm)4分子的carbon原子 (gôan-chú)。 Butane ()室溫 (sek-un) (kah)1 atm狀況 (chōng-hóng) (),是一个氣體 (khì-thé)化合物。 Butane (ū)2 (chióng)異性體 (ī-sèng-thé)分別 (hun-pia̍t)n-butaneisobutane; butane一般 (it-poaⁿ)攏是 (lóng-sī) (chit)2種異性體的混合物 (hūn-ha̍p-bu̍t); 不過 (put-kò) ()按照 (àn-chiàu)IUPAC (só͘)制定 (chè-tēng)號名 (hō-miâ)方式 (hong-sek), "butane" 所代表的 (tāi-piáu-ê)指有 (chí-ū) "n-butane" 異性體。 Butane是一个 (chin)活潑的 (o̍ah-phoat-ê)無色 (bû-sek)考然物 (khó-jiân-bu̍t)