Propane

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Propane。

Propane ()化學式 (hoà-ha̍k-sek)寫做 (siá-chòe)C3H8 (ê)一个 (chi̍t-ê)alkane化合物 (hoà-ha̍p-bu̍t) ()標準 (piau-chún)狀況 (chōng-hóng)之下 (chi-hā), propane一般 (it-poaⁿ)氣體 (khì-thé)但是 (tān-sī)為著 (ūi-tio̍h)方便 (hong-piān)定定 (tiāⁿ-tiāⁿ) () (i)壓縮 (ap-siok)成做 (chiâⁿ-chòe)液體 (e̍k-thé) (lâi)運送 (ūn-sàng)。 Propane是天然氣 (thian-jiân-khì) (kah)石油 (chio̍h-iû)提煉 (thê-liān)其中 (kî-tiong)一个副產物 (hù-sán-bu̍t)嘛是 (mā-sī)液化 (e̍k-hòa)石油氣 (chio̍h-iû-khì)主要的 (chú-iàu-ê)成分 (sêng-hun)