Kúi-tō kheng-siâ-kak

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

軌道 (Kúi-tō)傾斜角 (kheng-siâ-kak) (軌道傾斜角; orbital inclination) ()參考 (chham-khó)平面 (pêⁿ-bīn) (kap)另外 (lēng-gōa) (chi̍t) (ê)平面方向 (hong-hiòng)之間 (chi-kan) (só͘) (kiap) (ê)角度 (kak-tō͘)