Kuiper-toà

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
藝術家話的 Kuiper帶 佮閣卡遠的 Oort雲

Kuiper (toà) (Kuiper belt) ()太陽系 (Thài-iông-hē)內底 (lāi-té) (ùi)海王星 (Hái-ông-chheⁿ) (日頭 (Ji̍t-thaû)算過來 (sǹg--koè-lâi)30AU) (kaù)50 AU (hit) (tah) (kap)黃道 (n̂g-tō) (ecliptic) (kāng)1 (ê)平面 (pêⁿ-bīn)

國際 (Kok-chè)天文 (Thian-bûn)聯盟 (Liân-bêng) (International Astronomical Union (IAU)) ()Kuiper帶 (ê)星體 (chheⁿ-thé)號做 (hō-chò)海王星 (goā)星體 (trans-Neptunian object), (sǹg)是1 (chióng) () (lia̍p)或星 (he̍k-chheⁿ) (minor planet)。 () (ū) (lâng) (kiò) (chò)小惑星 (sió-he̍k-chheⁿ) (asteroid)。

Kuiper帶的盡磅 (chīn-pōng) ()襯採 (chhìn-chhái)定的 (tēng--ê) (hia)有1个號做 "Kuiper (phāng)" (Kuiper (gap)) (iah) "Kuiper (khàm)" (Kuiper cliff) 的 (toā)破隙 (phoà-khiah)。是按怎 (án-choáⁿ) (ē)按呢生 (án-ni-siⁿ)? 有1種理論 (lí-lūn) (kóng)有1粒親像 (chhan-chhiūⁿ)地球 (Tē-kiû)火星 (Hoé-chheⁿ) (hiah)大粒的星體共遐的幼雪仔 (iù-sap-á) (lóng) (saù) (kah)莉莉莉 (lī-lī-lī)

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

太陽系
Eight Planets.png
: 日頭
惑星: 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星
矮惑星: Ceres | 明王星 | Haumea | Makemake | Eris
小物體: 小惑星 | 海王星外星體 | 長尾青
衛星: 月娘 | 火星的 | 木星的 | 土星的 | 天王星的 | 海王星的
陳: 小惑星帶 | Kuiper帶 | 散亂圓盤 | Oort雲
請參考天文物體太陽系星體列單,照半徑排猶是照質量