A-mó͘-ní-á

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

A-mó͘-ní-á (アンモニア) () (chi̍t) (khoán) (ê)化合物 (hoà-ha̍p-bu̍t)化學碩 (hoà-ha̍k-sek)NH3。 A-mó͘-ní-á ()常溫 (siông-un)狀態 (chōng-thài)氣體 (khì-thé)