Kúi-tō tn̂g pòaⁿ-kèng

From Lohankhapedia
(Redirected from 軌道長半徑)
Jump to navigation Jump to search
a 是軌道長半徑, b季導底半徑

軌道 (Kúi-tō) (tn̂g)半徑 (pòaⁿ-kèng) (軌道長半徑; semi-major axis),或者 (he̍k-chiá) (kiò)半長軸 (pòaⁿ-tn̂g-te̍k) (半長軸), ()幾何學 (kí-hô-ha̍k) (lāi) (ê)用語 (iōng-gí)提來 (the̍h-lâi)描述 (biâu-su̍t)橢圓 (thó-îⁿ) (kap)雙曲線 (siang-khiok-sòaⁿ)

參見 (Chham-kiàn)[edit]