Breton Hái-phīⁿ Tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Breton海鼻島

Breton海鼻 (Hái-phīⁿ) () (英語 (Eng-gí): Cape Breton Island) ()北美洲 (Pak-bí-chiu)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ)海墘 (hái-kîⁿ) (ê)一个 (chi̍t-ê)島嶼 (tó-sū)普通時 (Phó͘-thong-sî)干焦 (kan-taⁿ) (kóng)Breton海鼻 (Cape Breton) 爾定 (niā-tiāⁿ) (I)屬佇 (sio̍k-tī)Canada Nova Scotia (Séng) (kap)Nova Scotia本土 (pún-thó͘)中央 (tiong-ng) (hō͘)Canso海峽 (Hái-kiap)隔開 (keh--khui)