Baffin Tó

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Baffinisland.png

Baffin () ()Canada北部 (pak-pō͘) (ê)島嶼 (tó-sū)屬佇 (sio̍k-tī)Nunavut領土 (léng-thó͘) (I)面積 (bīn-chek) (ū)507,451平方 (pêng-hong)公里 (kong-lí),是Canada thōng (toā)的島嶼, (choân)世界 (sè-kài) (pâi) ()5大。 Baffin島2004 ()人口 (jîn-kháu)有11,000 (lâng)。 Nunavut的府城 (hú-siâⁿ)Iqaluit (tiàm) ()島的南岸 (lâm-hoāⁿ)