Sîn-bú Thian-hông chek-ūi kì-goân

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

神武 (Sîn-bú)天皇 (Thian-hông)即位 (chek-ūi)紀元 (kì-goân) (神武天皇即位紀元),簡稱 (kán-chheng)皇紀 (Hông-kì) (皇紀), () (chi̍t) (ê) (í)日本 (Ji̍t-pún)歷史 (le̍k-sú)做為 (chò-ûi)基準 (ki-chún) (ê)既然 (kì-liân)單位 (tan-ūi) (chiū)親像 (chhin-chhiūⁿ)西洋 (Se-iûⁿ)國家 (kok-ka)歡用 (koàn-iōng)公元 (kong-goân)。皇紀以神武天皇即位的 () (chò) (thâu)年, (i)計算 (kè-sǹg)方式 (hong-sek)是公元的年份 (nî-hūn) (ke)660。 (Taⁿ) ()佇咧 (tī--leh) (ēng)