Tō-le̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

道曆 (Tō-le̍k) (道曆) () (chi̍t) (chióng)傳統 (thoân-thóng)曆法 (le̍k-hoat)屬於 (sio̍k-î)陰陽曆 (im-iông-le̍k)這款 (Chit-khoán)曆法 ()道教 (Tō-kàu)內面 (lāi-bīn) (ēng) (I) (ê)計算 (kè-sǹg)方式 (hong-sek)公元 (kong-goân)年份 (nî-hūn) (ke)2697。