Hi-pek-lâi-le̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

希伯來曆 (Hi-pek-lâi-le̍k) (希伯來曆) () (chi̍t) (chióng)傳統 (thoân-thóng)曆法 (le̍k-hoat)屬於 (sio̍k-î)陰陽曆 (im-iông-le̍k)這款 (Chit-khoán)曆法 ()猶太教 (Iû-thài-kàu)內面 (lāi-bīn) (ēng)