Hu̍t-bia̍t kì-goân

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

佛滅 (Hu̍t-bia̍t)紀元 (kì-goân) (佛滅紀元),或者 (he̍k-chiá)佛曆 (Hu̍t-le̍k) (佛曆), () (chi̍t) (chióng)傳統 (thoân-thóng)曆法 (le̍k-hoat)屬於 (sio̍k-î)陰陽曆 (im-iông-le̍k)這款 (Chit-khoán)曆法 ()南亞 (Lâm-a) (kap)東南亞 (Tang-lâm-a) (ê)佛教 (Hu̍t-kàu)國家 (kok-ka)親槍 (chhin-chhiuⁿ)Kampuchea泰國 (Thài-kok)非常 (hui-siông)時行 (sî-kiâⁿ)伊的 (I-ê)既然 (kì-liân)方式 (hong-sek) ()釋迦摩尼 (Sek-khia-mô͘-nî)Hu̍t滅度 (bia̍t-tō͘)彼个 (hit-ê)年度 (nî-tō͘)做為 (chò-ûi)計算 (kè-sǹg)基準 (ki-chún)