Chhian-liân-kí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

千年指 (Chhian-liân-kí) (英語 (Eng-gí): millennium) () (chi̍t) (tōaⁿ)1000 (tang) () (ê)時期 (sî-kî)這个 (Chit-ê)觀念 (koan-liām)有時 (ū-sî) (ēng) (lâi) (chí)曆法 (le̍k-hoat)頂面 (téng-bīn)固定 (kò͘-tēng) (chheng) ()分段 (hun-tōaⁿ) (chìn) (pō͘) (thang)用來表達 (piáu-ta̍t) ()正確 (cheng-khak)辭工 (sî-kang)資料 (chu-liāu)