Pêng-nî

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

() ()閏年 (lūn-nî) (ê)年份 (nî-hūn) () (chò)平年 (pêng-nî) ()Gregorius曆法 (Le̍k-hoat)內短 (lāi-té), 1 (ê)平常年 (pêng-siông-nî) (ū)365 (ji̍t) (tio̍h)相當 (siong-tong)52禮拜 (lé-pài) (koh) (koè)1日。設使 (Siat-sú)平常年的 (thâu)1日是拜一 (pài-it)按呢 (án-ne) (hit) () (siōng) (boé)日就是拜二 (pài-jī)

相關 (Siang-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]