Sè-kí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

世紀 (Sè-kí) (世紀) () (chi̍t) (ê)時間 (sî-kan) (ê)單位 (tan-ūi)。一世紀是100 (tang)

世紀 (iōng)羅馬字母 (Lô-má-jī-bó)其做 (kì-chò) "C"。

世紀的排列 (pâi-lia̍t)[edit]