From Lohankhapedia
(Redirected from Tang)
Jump to navigation Jump to search

()抑是 (ia̍h-sī) (tang) ()時間 (sî-kan) (ê)單位 (tan-ūi) (Chi̍t)年是地球 (tē-kiû) (se̍h)日頭 (ji̍t-thâu)1 (liàn) ()平均 (pêng-kin)大約 (tāi-iok)365.24kang

相關 (Siang-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]