Kek-lîm-lân

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
革林蘭
Kalaallit Nunaat
Grønland
革林蘭 的旗仔
國旗
革林蘭 的官方印仔
國徽
頌歌: Nunarput, utoqqarsuanngoravit
"李,咱古老的土地"
民族上歌: Nuna asiilasooq
"長的土地"
Greenland (orthographic projection).svg
主權國家 丹麥王國
首府
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Nuuk
官方語言 革林蘭語
政府 單一制議會制君主立憲權限委讓
• 國王
Margrethe 2世
• 高等辦務觀
Mikaela Engell
• 首相
Múte Bourup Egede
• Inatsisartut議長
Hans Enoksen
立法機構 Inatsisartut
國家代表
2
面積
• Lóng-chóng
2,166,086 km2 (836,330 sq mi)
• 水域 (%)
83.1
人口
• 2020 年估計
56,081 (地 210 名)
• 密度
0.028/km2 (0.1/sq mi)
GDP (PPP) 2011 年 股價
• 攏總
$1.8 cha̍p-ek
• 平均
$37,000 (地 40 名)
GDP (盟義) 2021 年 股價
• 攏總
$3,052,000,000
Gini (2015 年) Steady 33.9
HDI Increase 0.786
 ͘ tē 61 miâ
貨幣 丹麥krone (DKK)
時區 UTC±00:00 ~ -04:00
時間格式 dd-mm-yyyy
開車方向
電話區號 +299
上等domain .gl

革林蘭 (Kek-lîm-lân)[1] (革林蘭; 革林蘭語 (Kek-lîm-lân-gí): Kalaallit Nunaat, "Kalaallit ê Tē"; 丹麥語 (Tan-be̍h-gí): Grønland, " (Chheⁿ)tē") ()丹麥 (Tan-be̍h)王國 (Ông-kok) (ê) (chi̍t) (ê)自治 (chū-tī)行政區 (hêng-chèng-khu) ()北極洋 (Pak-ke̍k-iûⁿ) (kap)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ)中間 (tiong-kan),佇北極 (Pak-ke̍k)群島 (Kûn-tó)東爿 (tang-pêng)雖然 (Sui-jiân)自然 (chū-jiân)地理 (Pak)美洲 (Bí-chiu)大陸 (tāi-lio̍k)的一部分 (pō͘-hūn)毋過 (m̄-koh)革林蘭長期 (tn̂g-kî)以來 (í-lâi) (lóng) (hām)歐羅巴 (Au-lô-pa) (特別 (te̍k-pia̍t)諾威 (Lo̍k-ui)佮丹麥) 佇政治 (chèng-tī)文化 (bûn-hòa) (ū)閣較 (koh-khah) (chhim)連結 (liân-kiat)。革林蘭的大部分 (tōa-pō͘-hūn)居民 (ki-bîn)Inuit怹的 (in-ê)祖先 (chó͘-sian)主要 (chú-iàu)是13世紀 (sè-kí)開始 (khai-sí) (ùi)加拿大 (Ka-ná-tāi)大陸搬徙 (poaⁿ-sóa)過來的 (kòe-lâi--ê)

革林蘭是 (thong)世界 (sè-kài) (siāng) (tōa)島嶼 (tó-sū) (阿史都拉里壓 (O͘-sú-to-lá-lí-ah)南極 (Lâm-ke̍k) ()革林蘭大,毋過一般 (it-poaⁿ) () (khòaⁿ) (chò)大陸)。革林蘭有75% 是兵床 (peng-chhn̂g)。 2013 ()人口 (jîn-kháu)56,480 (lâng),是通世界人口密度 (bi̍t-tō͘) ()所在 (só͘-chāi) (Saⁿ)分之 (hun-chi) (it)个人口 (tòa)首都 (siú-to͘) (kiam)上大城市 (siâⁿ-chhī)Nuuk

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. (Tiong)西 (Se)地名 (Tōe-miâ) (Piáu), 地理 (Tē-lí)教科斯 (Kàu-kho-su) (koàn)4.