Chheⁿ-sek

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
青色
 
Vorderrhein.jpg
About these coordinates     色水座標
Hex三合 #00FF00
sRGBB  (rgb) (0, 255, 0)
CMYKH   (cmyk) (255, 0, 255, 0)
HSV       (hsv) (120°, 100%, 100%)
B: 基準化做 [0–255] (byte)
H: 基準化做 [0–100] (一百)

青色 (Chheⁿ-sek) (青色, chhiⁿ-) (ia̍h) (chheⁿ) ()色水 (sek-chúi) (chi̍t) (khoán) (í)綠色 (le̍k-sek)為主 (ûi-chú),抑chiō是波長 (pho-tn̂g)約讓 (iok-liōng)520-570nm (ê)看有光 (khoàⁿ-ū-kng),是自然界 (chū-jiân-kài)普遍的 (phó͘-phiàn--ê)色緻 (sek-tī)特別 (te̍k-pia̍t) (ū)葉綠素 (ia̍p-le̍k-sò͘) (chlorophyll) 的植物 (si̍t-bu̍t)chiō (hoán)青色。青色 (khah)暗寡 (àm--koá) ()綠色

號名 (Hō-miâ)[edit]

Hō-ló (ōe)或者 (he̍k-chiá)台灣話 (Tâi-oân-ōe) (kóng)的青色, (kap)其他 (kî-tha) (chin) (chē)東洋 (Tang-iûⁿ)言語 (giân-gí) (sio)siâng,有的 (ū-ê)時陣 (sî-chūn) (hâm) (kok)款綠色 (kiam)藍色 (nâ-sek)在內 (chāi-lāi)親像 (chhin-chhiūⁿ)紺色 (khóng-sek)茄色 (kiô-sek)等等 (téng-téng) (lóng)有時 (ū-sî)予人講是 " (chheⁿ)"--的。

總是 (Chóng-sī)色緻的區別 (khu-pia̍t)概念 (kài-liām)佮號名 (tio̍h) (siū)文化 (bûn-hòa)影響 (éng-hióng) (kok)民族 (bîn-cho̍k)佮言語 (tùi) (chia)色緻的分類 (hun-lūi)了解 (liáu-kái)加減 (ke-kiám) ()對同 (tùi-tâng)[1]

()英語 (Eng-gí)green (chit) (), Hō-ló話普通 (phó͘-thong)翻譯 (hoan-e̍k) (chò)青色或者是綠色,伊的 (i-ê)意思 (ì-sù) () (khoah)波長520-570nm看有光 (hâm)綠色佮青色攏準算 (chún-sǹg)。若 (beh)精確 (cheng-khak)就愛 (tio̍h-ài) (ēng)X11色水 (X11 colors) (hit)款色水標準 (phiau-chún) (iah)sRGB彼款絕對 (choa̍t-tùi)色水模式 (bô͘-sek) (absolute color space) (lâi)定義 (tēng-gī)

青色是相疊型 (sio-tha̍h-hêng)初級 (chho͘-kip)色水 (primary color), (i)互補式 (hō͘-pó͘-sek)是 #FF00FF的magenta (sek)

生理學 (Seng-lí-ha̍k)[edit]

青紅 (Chheⁿ-âng)色盲 (sek-bông) (red-green color blind) 的 (lâng)大份 (toā-hūn)會當 (ē-tàng)區分 (khu-hun)綠色 (ham)紅色 (âng-sek)毋過 (m̄-koh) (ē) (pa̍t) (chióng)色水 (lām)做伙 (chò-hoé)可比 (khó-pí)感覺 (kám-kak)青色甘黃色 (n̂g-sek)真相siâng,綠色茶室 (tê-sek) (brown) 真相siâng。

相關 (Siong-koan)[edit]

參考 (Chham-khó)文獻 (bûn-hiàn)[edit]

  1. Patrick Colm Hogan, pian. (2010). "color classification". The Cambridge Encyclopedia of the Language Sciences. Cambridge University Press. ISBN 9780521866897.