Sai Ìn-tō͘ Kûn-tó

From Lohankhapedia
(Redirected from Se Ìn-tō͘)
Jump to navigation Jump to search

西 (Sai)印度 (Ìn-tō͘)群島 (Kûn-tó) ()Caribe地區 (Tē-khu) (ê) (chi̍t) (ê)群島包含 (pau-hâm)Lucayan群島 (Toā)Antilles群島 (kap) (Sió)Antilles群島